För att få ett slutbesked innan inflyttning i en fastighet måste energiprestandan fastställas
Vi utför verifiering av energiprestanda enligt de metoder som finns beskrivna i BEN 2, BBR 29.

Det finns två sätt att verifiera energiprestandan.
 
1. Fastställande av byggnadens energianvändning genom mätning och normalisering
2. Fastställande av byggnadens energianvändning genom beräkning.
 

Metod 1 via mätning och normalisering: 

Detta ger att ni måste vänta minst ett år på att få fram tillräckliga förbrukningsdata så att en energideklaration kan utföras. Fram tills dess ges ett interimistiskt slutbesked av kommunen. Denna metod är dock den som Boverket förespråkar. Metoden är helt enkelt ett framtagande av energideklaration med verkliga förbrukningsdata.
 
Vi rekommenderar att verifiera enligt metod 2, dvs genom beräkning, då det enbart är med metod 2 som ni kan få ett direkt slutbesked av kommunen.
 

Metod 2, genom beräkning:

Den energibalansberäkning som är utförd skall verifieras och kontrolleras. Hänsyn tas till byggnadens verkliga fysik efter det att huset blivit färdigt. Vi kontrollerar om verkligheten stämmer överens med:
  • värmegenomgångskoefficient (U-värde) för klimatskal
  • klimatskärmens luftläckage. -Täthetsprovskall utföras med ett resultat som motsvarar eller är bättre än de projekterade värdet som ligger till grund för energibalansberäkningen.
  • Tekniska byggsystem, för att kontrollera installationerna i huset. T ex värmepumpar, ventilation och kyla
  • Byggnadens fysiska placering, läge och klimatort

OBS! -om verkligheten har sämre energidelar än det som angivits i beräkningen måste denna beräkning göras om med de nya värdena. T ex om man inte lyckas uppnå täthetskrav eller om man ändrat U-värden m.m. Detta kan vi utföra men med extra kostnader för skapande av en ny energiberäkning.

Därefter utför vi en Energideklaration med data från energiberäkningen

”Beräknad energianvändning vid normalt brukande och ett normalår anges för byggnader där det inte går att få fram uppgifter om den uppmätta energianvändningen”
Vi kan ansvara för hela processen, från skapandet av energibalansberäkning fram till fastställandet av energiprestandan med de två metoder som finns beskrivna för verifiering. Vi utför även energideklarationen som skall utföras senast två år efter att huset tagits i drift. Genom att lägga hela denna process hos oss minimerar ni era kostnader samt minskar risken för förseningar.