Täthetsprovning – se till att byggnaden är lufttätt och mår bra

En tryckprovning mäter byggnadens oönskade luftinfiltration, det vill säga konstruktionens lufttäthet.

Oavsett om du bygger nytt, bygger ut eller om du genomför en renovering är det viktigt att mäta byggnadens täthet för att kontrollera byggkvalité samt verifiera om man når myndigheternas krav på energieffektivisering.

Vi undersöker byggnadens läckagetal samt var luftinfiltrationen finns. Luftläckagen markeras på en A-ritning och visas även på plats under testtillfället.
Vi har stor erfarenhet inom området och utför testet enligt standarden för lufttäthetsprov, SS-EN ISO 9972:2015
Vi klarar de flesta typer av fastigheter upp till ca 7 000 kvm.

Om en byggnad inte är tillräckligt tätt gör inte isoleringen sitt jobb och konstruktionen löper större risk för att drabbas av fuktrelaterade problem som röta och mikrobiell påverkan.

Lever byggnaden inte upp till kraven gör vi även läckagesökning på plats. Allt markeras på ritningen så att eventuella problem kan åtgärdas. Undersökningen kompletteras oftast med termografering och luftrörelsemätningar. Täthetsprovning tillsammans med termografi ger en snabb kontroll av byggnadens täthet och ger en direkt indikering var luftinfiltrationen är lokaliserad med värmebildernas hjälp. Isolering och täthet är inte samma sak och måste uppmätas separat.

  • Köldbryggor och isoleringsbrister

Köldbryggor visas bäst med termografering, vilket med andra ord är en undersökning med en värmekamera.
Isoleringsproblematik, vid t ex misstänkt byggfel/slarv, påvisas utmärkt med värmekameran. Denna metod kan utföras vid minsta temperaturskillnad på 5 °C mellan inne- och utetemperatur men då i samband med ett undertryck på 50 Pa. Vid större temperaturskillnad, från ca 15°C krävs inget undertryck. Läs mer under avsnittet med termografering.

  • Här finns mest läckage

Om inte byggnaden håller tätt ökar energiförbrukningen och inomhusklimatet påverkas. Risk för fuktrelaterade skador ökar.

I bjälklag samt via genomföringar i klimatskärmen finns de största källorna till otäthet. Fönster och dörrinstallationer orsakar ofta höga luftläckage. Installerade fönster där man inte tätat vare sig med tejp eller fog är tyvärr vanligt förekommande på nybyggnationer idag. Värt att tänka på vid nybyggnation med stora fönsterytor är att täthetskravet på fönster inklusive båge oftast har sämre lufttäthet än byggnadens totala lufttäthetstal. Att komma ned i läckagetal runt passivkrav (0,3 l/s·m2) kan bli svårt om byggnaden har för stora fönsterytor, dörr- och -portkonstruktioner. Man ska alltid kontrollera fönsterprodukternas specifikationer noga innan val av produkter och material samt ange detta i energiberäkningen. Fönster samt dörrar som klarar krav för passiv- och lågenergihus finns idag på marknaden

  • Så här gör vi

För att kontrollera byggnadens läckage använder vi oss av en tryckmetod som innebär att byggnaden sätts under tryck (som mest till +/- 87 Pa) med en Blower-Door det vill säga med hjälp av en kraftig och precist styrd fläkt. Fläkten sätt vid entrédörr eller balkong/altandörren. Avlopp och VVS behöver tätas om byggnaden är oanvänd och vatten saknas. Genomföringar såsom ventilation och el tätas med tejp alternativt gummiblåsor. Själva tätningsarbetet utförs noggrant för att vi ska få trovärdiga resultat, därför är det viktigt att ha rätt information om konstruktionen från t ex byggledare vid testet.
  •  Omslutande area

Den omslutande arean är den yta som luftflödet skall fördelas på. Vi mäter på plats alternativt på A-samt fasadritningar i pdf-format.
Omslutande area enligt ByggaL samt SS-EN ISO 9972:2015, dvs AT BAT [m²] betyder att samtliga ytor mot det kalla som omger den trycksatta cellen (lägenheten/villan) ingår i den omslutande arean.

  • Testet

Testprocessen är datoriserad och utförs med utrustningen RetroTech Blower-Door 1000/3000 alternativt vid större projekt, Retrotech 6000 fläktar, tillsammans med en digital handkontrollenhet (DM32) samt senaste versionen programmet Fantestic

Täthetsprovning med Retrotec Blower door